قالب وردپرس
7 نوامبر, 2016
قاعده الکس فرگوسن

۸ قاعدۀ بازی

در صنعت فوتبال به عنوان یکی از شاخه های پر پول صنعت سرگرمی، بازیگران متنوعی اثرگذار هستند که یک گروه آنها، مدیران فنی و یا مربیان هستند. در این پست به یکی از چهره های ویژه در میان این دسته از بازیگران صنعت پر درآمد فوتبال پرداخته ام.